!!> Read ➹ Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1) ➼ Author Nura Bazdulj-Hubijar – Ls17.eu

Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1) Plavi Kombi Plavi Kombi, 1 PDF Epub Author Nura Bazdulj Hubijar Bogou.us Nura Bazdulj Hubijar I Ovaj Put Je Uspjela Napisati Izuzetno Interesantan Roman Sa Neo Ekivanim I Naglim Zaokretima Koji Itaoca Prosto Okupiraju I Tjeraju Da Knjigu Ne Pu Ta Iz Ruku Dok Ne Sazna Ta E Se Dalje Dogoditi Ti Brzi I Neo Ekivani Novi Momenti U Pripovijednom Toku, A Koji Su Esto Temeljeni Na Nesporazumu, Daju Tekstu Izuzetnu Ivost I Potvr Uju Injenicu O Kompliciranosti Ivota I Njegovoj Nepredvidljivosti Tema Je Sasvim Moderna, Jezik Koncizan, A Dijalozi Uspje Ni U Diskurs Se Vrlo Dobro Uklapaju I Pojedina Na Razmi Ljanja Likova O Ivotu I Vremenu, A Tanka Nit Humora Ini Tekst Pitkijim I Privla Nijim.Ukratko, To Je Djelo Po Ukusima Savremenog Itatelja I Sasvim Sigurno E Biti Interesantno Svima, Kako Na Na Im Prostorima, Tako I U Cijelom Svijetu.

Nura Bazdulj Hubijar bosanskohercegova ka knji evnica.Nura Bazdulj Hubijar ro ena je 20 augusta 1951 godine u Mr enovi ima kod Fo e Od 1954 godine ivjela je u Sarajevu, gdje se i kolovala Nakon zavr enog studija medicine 1975 godine seli u Travnik gdje i danas ivi Radi kao ljekar, specijalist medicinske mikrobiologije.U knji evnosti se pojavila zbirkom pjesama za djecu Ja, slavni Ja 19

10 thoughts on “Plavi Kombi (Plavi Kombi, #1)

  1. says:

    3

  2. says:

    Savr enstvo pisane rije i Na in na koji Nura opisuje ivote tri razli ite porodice, koje su igrom sudbine povezane, mahalu e koje jedva ekaju, da kao psi razvla e otpadke od kontenjera do kontenjera Da slikovito opi e savr en odnos majke i k erke na jednoj strani i na izgled savr en odnos na drugoj strani Da na veoma zanimljiv na in itaocu po alje poruku, da vi e slu amo ta nam drugi imaju za re i, mo da bi tad i psihijatri ...

  3. says:

    Ispo etka, inilo mi se kao da knjiga nudi ve predvidljiv sadr aj Tek od druge polovine postaje sve zanimljivija, pa se nadam da e se sljede i dio pokazati interesantnijim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *